جستارهای نوین ادبی

بررسی تکنیک های بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیج

محمدی محمدی, فاطمی فاطمی, پارسا پارسا
بازدید: 436
بازدید: 423

ویژگی های اقلیمی و روستایی در داستان نویسی خراسان

مشتاق مهر مشتاق مهر, صادقی شهپر صادقی شهپر
بازدید: 229
بازدید: 471
بازدید: 149