جستارهای نوین ادبی

بررسی تکنیک های بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیج

محمدی محمدی, فاطمی فاطمی, پارسا پارسا
بازدید: 445
بازدید: 454

ویژگی های اقلیمی و روستایی در داستان نویسی خراسان

مشتاق مهر مشتاق مهر, صادقی شهپر صادقی شهپر
بازدید: 248
بازدید: 521
بازدید: 153