جستارهای نوین ادبی

بررسی تکنیک های بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیج

محمدی محمدی, فاطمی فاطمی, پارسا پارسا
بازدید: 451
بازدید: 465

ویژگی های اقلیمی و روستایی در داستان نویسی خراسان

مشتاق مهر مشتاق مهر, صادقی شهپر صادقی شهپر
بازدید: 258
بازدید: 535
بازدید: 161