جستارهای نوین ادبی

این «جامه» که می بری

اکبری مفاخر اکبری مفاخر
بازدید: 141

بررسی تطبیقی اشعار حافظ و إمِرسُن

فتوحی رود معجنی فتوحی رود معجنی, تائبی تائبی
بازدید: 185
بازدید: 385

تصویرهای کنایی وکارکرد‌های آن در تاریخ وصّاف

اختیاری اختیاری, محمودی محمودی
بازدید: 143