جستارهای نوین ادبی

ابیات نویافتة منسوب به سنایی

علی حوری علی حوری, یاحقّی یاحقّی
بازدید: 183

تحلیل فرمالیستی زبان عرفانی: لوازم و عواقب آن

میرباقری فرد میرباقری فرد, آلگونه جونقانی آلگونه جونقانی
بازدید: 226

از «منطق الطّیر» عطّار تا «جاناتان، مرغ دریایی» ریچارد باخ

کوپا کوپا, حجازی حجازی, غضنفری مقدّم غضنفری مقدّم
بازدید: 250

چندآوایی و منطق گفتگویی در نگاه مولوی به مسألة جهد و توکّل با تکیه بر داستان شیر ونخچیران

قبادی قبادی, غلامحسین زاده غلامحسین زاده, مشرّف مشرّف, رامین نیا رامین نیا
بازدید: 196

بازتاب اسطورة کاوه در داستان کوتاه رجل سیاسی جمالزاده

خوشحال دستجردی خوشحال دستجردی, چهارمحالی چهارمحالی
بازدید: 536