جستارهای نوین ادبی

بازدید: 171

جدال خیر و شر؛ درونمایة شاهنامة فردوسی و کهن الگوی روایت*

طالبیان/صرفی/بصیری/جعفری طالبیان/صرفی/بصیری/جعفری
بازدید: 259

بررسی تطبیقی شخصیّت بهرام در شاهنامه و هفت پیکر*

غلامی نژاد /تقوی/براتی غلامی نژاد /تقوی/براتی
بازدید: 332

سام‌نامه از کیست؟ *

محمّدزاده/رویانی محمّدزاده/رویانی
بازدید: 155