جستارهای نوین ادبی

جستارهای نوین ادبی
بازدید: 97

جدال خیر و شر؛ درونمایة شاهنامة فردوسی و کهن الگوی روایت*

طالبیان/صرفی/بصیری/جعفری طالبیان/صرفی/بصیری/جعفری
بازدید: 160

بررسی تطبیقی شخصیّت بهرام در شاهنامه و هفت پیکر*

غلامی نژاد /تقوی/براتی غلامی نژاد /تقوی/براتی
بازدید: 240

سام‌نامه از کیست؟ *

محمّدزاده/رویانی محمّدزاده/رویانی
بازدید: 80