جستارهای نوین ادبی

خاستگاه و معانی واژة اعجم

امیری خراسانی/محسنی نیا امیری خراسانی/محسنی نیا
بازدید: 139

شناخت اجتماعی و زبان

امین یزدی امین یزدی
بازدید: 198

بررسی محتوایی شعر کودک در دهه هفتاد (گروههای سنی الف، ب و ج)

زرقانی / عباسپور نوغانی زرقانی / عباسپور نوغانی
بازدید: 165

«سالهای ابری» در نگاهی نو (اتوبیوگرافی ـ رمان )

علی اکبری/ کوچکیان علی اکبری/ کوچکیان
بازدید: 269