جستارهای نوین ادبی

نقش مخاطب در تحول شعر مشروطه

اختیاری ، واعظی اختیاری ، واعظی
بازدید: 236

ستی و بازتاب آن در ادب فارسی

بابا صفری ، سالمیان بابا صفری ، سالمیان
بازدید: 150
بازدید: 155
بازدید: 494

انسان گرایی در نمایشنامه های توفیق الحکیم

دادخواه ، سلیمی دادخواه ، سلیمی
بازدید: 287

ویژگیهای زبان عرفانی شمس تبریزی

رضی ، رحیمی رضی ، رحیمی
بازدید: 614
بازدید: 129

اصلاح چند خطا در متون ادبی، جغرافیایی و تاریخی مربوط به منطقة بلخ

غلامحسین زاده ، زواری غلامحسین زاده ، زواری
بازدید: 142