جستارهای نوین ادبی

نقش مخاطب در تحول شعر مشروطه

اختیاری ، واعظی اختیاری ، واعظی
بازدید: 211

ستی و بازتاب آن در ادب فارسی

بابا صفری ، سالمیان بابا صفری ، سالمیان
بازدید: 131
بازدید: 145
بازدید: 396

انسان گرایی در نمایشنامه های توفیق الحکیم

دادخواه ، سلیمی دادخواه ، سلیمی
بازدید: 252

ویژگیهای زبان عرفانی شمس تبریزی

رضی ، رحیمی رضی ، رحیمی
بازدید: 547
بازدید: 117

اصلاح چند خطا در متون ادبی، جغرافیایی و تاریخی مربوط به منطقة بلخ

غلامحسین زاده ، زواری غلامحسین زاده ، زواری
بازدید: 134