آلگونه جونقانی, آلگونه جونقانی, ایران، جمهوری اسلامی