رنجبر, ابراهیم, محقق اردبیلی, ایران، جمهوری اسلامی