اسماعیل پور, ابوالقاسم, دانشگاه شهید بهشتی, ایران، جمهوری اسلامی