قوام, ابوالقاسم, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی