قوام, ابوالقاسم, فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی