زندی طلب, احسان, دانشگاه رازی, ایران، جمهوری اسلامی