سلطان محمدی, امیر, دانشگاه اصفهان, ایران، جمهوری اسلامی