مجلی زاده, امین, دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید باهنر اصفهان, ایران، جمهوری اسلامی