قنسولی, بهزاد, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی