فلاح, بهمن, شهید مدنی آذربایجان, ایران، جمهوری اسلامی