مالمیر, تیمور, دانشگاه تهران, ایران، جمهوری اسلامی