عباسی, جواد, گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی