آقاحسینی, حسین, دانشگاه اصفهان, ایران، جمهوری اسلامی