خوشحال دستجردی, خوشحال دستجردی, ایران، جمهوری اسلامی