انزابی نژاد, رضا, فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی