رفائی قدیمی مشهد, رضا, دانشگاه تربیت مدرس, ایران، جمهوری اسلامی