ستاری, رضا, دانشگاه مازندران, ایران، جمهوری اسلامی