باقری, زینب, دانشگاه آزاداسلامی اراک, ایران، جمهوری اسلامی