شفیعیون, سعید, دانشگاه اصفهان, ایران، جمهوری اسلامی