ساکت, سلمان, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی