بامشکی, سمیرا, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی