حق جو, سیاوش, دانشگاه مازندران, ایران، جمهوری اسلامی