فاطمی, سید حسین, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی