محمدزاده رضایی, سید عباس, فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی