استوار نامقی, سید محمد, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی