شریفی, شهلا, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی