اوجاق علیزاده, شهین, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن, ایران، جمهوری اسلامی