جمالی, عاطفه, دانشگاه هرمزگان, ایران، جمهوری اسلامی