صادقی, علی اشرف, فرهنگستان زبان و ادب فارسی, ایران، جمهوری اسلامی