امن خانی, عیسی, دانشگاه گلستان, ایران، جمهوری اسلامی