تسلیم جهرمی, فاطمه, بوعلی سینا همدان, ایران، جمهوری اسلامی