جهانپور, فاطمه, -پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, ایران، جمهوری اسلامی