مدرّسی, فاطمه, دانشگاه ارومیه, ایران، جمهوری اسلامی