حسین پناهی, فردین, دانشگاه کردستان, ایران، جمهوری اسلامی