قائمی, فرزاد, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی