غفوری, فرزین, فرهنگستان زبان و ادب فارسی, ایران، جمهوری اسلامی