لطیف نژاد, فرّخ, فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی