حق پرست, لیلا, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی