فرخی, محدثه, دانشگاه آزاد نجف آباد, ایران، جمهوری اسلامی