ابوالقاسمی, محسن, دانشگاه تهران, ایران، جمهوری اسلامی