روزبه, محمدرضا, عضو هیات علمی دانشگاه لرستان, ایران، جمهوری اسلامی