شفیعی کدکنی, محمدرضا, دانشگاه تهران, ایران، جمهوری اسلامی