تقوی, محمد, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران، جمهوری اسلامی