براتی, مرتضی, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران، جمهوری اسلامی